Fri, 04 / 2015 1:28 pm | helios

Chủ nghĩa Mác-Lênin đã chỉ rõ: Mọi vấn đề của cuộc cách mạng là vấn đề chính quyền, giành chính quyền đã khó nhưng giữ chính quyền càng khó hơn. Muốn giữ được chính quyền phải làm cho chính quyền thực sự là của dân, do dân và vì dân. Vì vậy, những ngày đầu […]

Chủ nghĩa Mác-Lênin đã chỉ rõ: Mọi vấn đề của cuộc cách mạng là vấn đề chính quyền, giành chính quyền đã khó nhưng giữ chính quyền càng khó hơn. Muốn giữ được chính quyền phải làm cho chính quyền thực sự là của dân, do dân và vì dân. Vì vậy, những ngày đầu sau cách mạng tháng Tám, nhiệm vụ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là chăm lo xây dựng, củng cố chính quyền. 
 

1. Xây dựng nhà nước của dân

 
Theo Điều 1 Hiến pháp năm 1946 đã khẳng định: “Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hoà. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”.
 
Truong_tieu_hoc_Ban_Mai_-_giai_Nhat_thi_offline_tai_le_phat_dong_1
 
 
Điều 32 – Hiếp pháp năm 1946 cũng quy định: “Những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra nhân dân phúc quyết…” thực chất đó là chế độ trưng cầu dân ý, một hình thức dân chủ trực tiếp được đề ra khá sớm ở nước ta.
 

2. Xây dựng nhà nước do dân

 
Theo Hồ Chí Minh đó là nhà nước do dân lựa chọn, bầu ra những đại biểu của mình, nhà nước đó do dân ủng hộ, giúp đỡ, đóng thuế để nhà nước hoạt động, nhà nước đó lại do dân phê bình, giúp đỡ. Người yêu cầu tất cả các cơ quan nhà nước đều phải dựa vào dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của nhân dân “Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ”, nghĩa là khi cơ quan đó không đáp ứng được lợi ích và nguyện vọng của nhân dân thì nhân dân sẽ bãi miễn nó.

Bài viết cùng chuyên mục