Fri, 04 / 2015 1:24 pm | helios

Với cương vị là người đứng đầu Chính phủ cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “Giặc đói, giặc dốt là bạn đồng hành với giặc ngoại xâm”. Theo Người: ''Nước nhà đã giành được độc lập tự do mà dân vẫn còn đói nghèo cực khổ thì độc lập tự do […]

Với cương vị là người đứng đầu Chính phủ cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “Giặc đói, giặc dốt là bạn đồng hành với giặc ngoại xâm”. Theo Người: ''Nước nhà đã giành được độc lập tự do mà dân vẫn còn đói nghèo cực khổ thì độc lập tự do không có ích gì''.
 

Những chiến dịch mà chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra thể hiện tình thương yêu con người và đồng bào dân tộc

 
Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ ngày 03/9/1945, Người nói: “Tôi đề nghị với Chính phủ là phát động một chiến dịch tăng gia sản xuất… lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn nghĩ đến người đói khổ chúng ta không thể động lòng. Vậy tôi đề nghị đồng bào cả nước mở một cuộc lạc quyên…”. Hồ Chí Minh đã gương mẫu thực hiện “Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem gạo đó mỗi bữa một bơ để cứu dân nghèo”.
 
 
Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chí Minh và noi gương người, ở khắp các địa phương trên cả nước, Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc vận động nhân dân hưởng ứng lời phong trào quyên góp, tổ chức “ngày đồng tâm”, “hũ gạo cứu đói”… Trên tinh thần “tình làng nghĩa xóm”, hoạn nạn có nhau, chỉ sau một thời gian ngắn số lương thực cứu đói thu được khá nhiều, giải quyết kịp thời nhu cầu bức thiết của đời sống nhân dân.
 
Đối với quân Trung Hoa dân Quốc vào nước ta với dã tâm “Diệt cộng, cầm Hồ”, chúng đã sử dụng bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách phá hoại ta. Để nhân nhượng quân Trung Hoa Dân quốc ta đã nhường cho chúng 70 ghế trong quốc hội, 4 ghế bộ trưởng, cung cấp lương thực, thực phẩm…

Bài viết cùng chuyên mục