Fri, 04 / 2015 1:20 pm | helios

Dạy học tích cực là phương pháp giáo dục hiện đại, hướng tới lấy học sinh làm trung tâm của quá trình giáo dục. Tính tích cực chủ động học tập của học sinh là thái độ cải tạo chủ thể học sinh đối với khách thể thông qua sự huy động ở mức cao […]

Dạy học tích cực là phương pháp giáo dục hiện đại, hướng tới lấy học sinh làm trung tâm của quá trình giáo dục. Tính tích cực chủ động học tập của học sinh là thái độ cải tạo chủ thể học sinh đối với khách thể thông qua sự huy động ở mức cao nhất các chức năng tâm lí nhằm giải quyết nhiệm vụ học tập.
 

1. Tính tích cực trong chủ động học tập của học sinh

 
Tích cực chủ động trong học tập còn là đặc trưng cho quá trình biến đổi liên tục bên trong của mô hình cấu trúc tâm lí hoạt động nhận thức. Giáo dục và tạo ra tính chủ động tích cực trong học tập làm cho học sinh không còn ở thế thụ động, phải hướng vào năng lực giải quyết vấn đề. Người giáo viên điều khiển việc học tập của học sinh để họ làm chủ được nội dung và có khả năng giải quyết những vấn đề liên quan đến nội dung đã học . 
 
Mặt khác biết tôn trọng khả năng của học sinh ở mỗi trình độ khác nhau, tức là tôn trọng các trạng thái hứng thú, năng lực lĩnh hội của người học bằng hoạt động của chính bản thân họ. Kiến thức được khẳng định thông qua hành động và chỉ có ý nghĩa, giá trị khi nó là sản phẩm của hoạt động .
 
khai_giang_GJOM
 
Luật giáo dục điều 24 cũng xác định : “ phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác chủ động của học sinh phù hợp với từng đặc điểm của lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học .” Thực tế cho thấy , xu thế chung của việc phát triển giáo dục thế giới hiện nay là hướng vào việc đào tạo những con người có năng lực góp phần vào sự tiến bộ xã hội . Đồng thời góp phần vào phát triển nền văn minh nhân loại bằng khả năng sáng tạo, thích ứng và có đạo đức . Giáo dục bền vựng chính là hướng  vào tính hoàn thiện, tính nhân văn , tính đạo đức, tính tiến bộ, tính cộng đồng và bản sắc dân tộc. Sự nghiệp giáo dục của nước ta nói chung và Thanh Hoá nói cũng đều nằm trong quỹ đạo đó.
 

2. Biện pháp giáo dục hiện đại và các kĩ thuật dạy học mới để nâng cao chất lượng dạy và học

 
Để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học môn lich sử trong các trường phổ thông hiện nay, bộ GD và ĐT đã triển khai rất nhiều biện pháp giáo dục hiện đại và các kĩ thuật dạy học mới bên cạnh những phương pháp giáo dục truyền thống. Dựa trên sự chỉ đạo và hướng dẫn dạy học của ngành, bản thân tôi đã có nhiều ứng dụng vào thực tiễn dạy học và đem lại hiệu quả rõ rệt. Điều này được phản ánh qua kết quả giảng dạy và thay đổi nhận  thức của học sinh về bộ môn .

Bài viết cùng chuyên mục