Fri, 04 / 2015 1:11 pm | helios

Nghị quyết TW 2 khóa VIII khẳng định: “Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản của giáo dục là xây dựng con người và thế hệ  gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng có […]

Nghị quyết TW 2 khóa VIII khẳng định: “Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản của giáo dục là xây dựng con người và thế hệ  gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ tổ quốc; thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, có năng lực tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại; phát huy tiềm năng của dân tộc và con người việt nam, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công 
nghiệp, có tính tổ chức kỷ luật, có sức khỏe, là người thừa kế sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa “hồng” vừa “chuyên”.
Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành giáo dục nói chung và đặc biệt công tác quản lý giáo dục nói riêng cần phải đổi mới với đáp ứng được yêu cầu đặt ra của nền kinh tế – xã hội trong điều kiện mới.
 
 
 
Tầm quan trọng của giáo dục trong nhà trường ở nước ta hiện nay
 
Hoạt động dạy học trong nhà trường được coi là hoạt động trung tâm, như vậy công tác quản lý nhà trường, việc quản lý hoạt động dạy – học đặc biệt nâng cao chất lượng dạy – học là nhiệm vụ cơ bản hàng đầu, đồng thời cũng là thước đo đánh giá năng lực của người làm công tác quản lý.
 
images581791_cac_em_hoc_sinh_tai_buoi_le_trao_hoc_bong
 
Trong những năm qua, công tác Giáo dục và Đào tạo đã đạt được những thành tựu nhất định. Cùng với việc nâng cao trình độ học vấn và phát triển nhân cách cho các thế hệ học sinh, ngành Giáo dục và Đào tạo đã góp phần đắc lực vào việc đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có một bộ phận là nguồn nhân lực chất lượng cao. Song nhìn chung, do những khó khăn, bất cập cả về chủ quan và khách quan dẫn đến chất lượng và hiệu quả công tác Giáo dục và Đào tạo vẫn còn những hạn chế so với yêu cầu của giai đoạn mới. Trường THCS Lương Nội còn nhiều vấn đề cần nghiên cứu giải quyết đó là: thói quen học tập theo kiểu bị động, đối phó với yêu cầu đổi mới phương pháp học tập tích cực của học sinh. Năng lực chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, đều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có với việc đổi mới phương pháp dạy học. nguồn lực so với yêu cầu công việc…
 
Xuất phát từ thực tiễn công tác, bản thân đang làm công tác quản lý nhận thấy: Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường, đòi hỏi người quản lý cần thiết phải học tập nghiên cứu về cơ sở lý luận, tìm hiểu tình hình thực tế về chất lượng giáo dục hiện tại, đề xuất tìm  và thực hiện những biện pháp quản lý hiệu quả  nhằm đáp ứng yêu để nâng cao chất lượng giáo dục, trước hết phải nâng cao chất lượng dạy học.

Bài viết cùng chuyên mục