Fri, 04 / 2015 12:44 pm | helios

Học tập nêu vấn đề là xu hướng tất yếu nhằm đề cao vai trò tích cực của học sinh trong quá trình học tập, dưới sự hướng dẫn của giáo viên thông qua hệ thống câu hỏi gợi mở. Học sinh được đưa vào tình huống có vấn đề ,tự lĩnh hội kiến thức […]

Học tập nêu vấn đề là xu hướng tất yếu nhằm đề cao vai trò tích cực của học sinh trong quá trình học tập, dưới sự hướng dẫn của giáo viên thông qua hệ thống câu hỏi gợi mở. Học sinh được đưa vào tình huống có vấn đề ,tự lĩnh hội kiến thức thông qua các thao tác tư duy độc lập như: phân tích, tổng hợp ,so sánh.
Ví dụ 1:
Khi dạy bài 13 “ Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1925-1930” Sau khi vào bài học Tôi nêu vấn đề: Cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX đang đứng trước một cuộc khủng hoảng về đường lối và lãnh đạo.Vậy “muốn giải quyết sự khủng hoảng này trước tiên cần phải có những điều kiện gi” ? 
Học sinh phát biểu: Cần có sự chuyển biến căn bản các lực lượng xã hội , có sự trưởng thành của một giai cấp để lãnh đạo cách mạng,hoặc cần có một nhân vật lịch sử nhận thức được sứ mệnh của thời đại.
Ta hãy xem lịch sử  giải quyết vấn đề trên như thế nào. Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài học để lí giải cho vấn đề trên.
ha_noi_cong_bo_phuong_an_tuyen_sinh_dau_cap
Ví dụ 2: 
Khi học bài 16 “ Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám ( 1939- 1945)…” Tôi nêu vấn đề: Có ý kiến cho rằng “ cách mạng tháng Tám của Việt Nam là một sự  ăn may”, câu khẳng định trên là đúng hay sai chúng ta cùng tìm hiểu bài học. Cuối cùng khi dạy đến nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám tôi trở lại vấn đề đã nêu để học sinh lí giải và khẳng định : Cách mạng tháng Tám là sự chuẩn bị lâu dài trong suốt 15 năm của toàn đảng và toàn dân ta, đồng thời là sự lãnh đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ví dụ 3:
 Khi dạy bài 20 “ Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc  1953-1954”.
Tiết 1: Trước khi nói về nội dung kế hoạch Nava  giáo viên  nêu câu hỏi nhận thức như sau: “ Vì sao kế hoạch Nava ngay từ khi ra đời đã chứa đựng những mâu thuẫn và lúng túng?”
Để trả lời câu hỏi này, giáo viên phải đưa ra những câu hỏi gợi mở nhắc lại những kiến thức cũ phần Lịch sử thế giới như:
– Phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây vào Đông Nam Á theo sự thoả thuậc của Hội nghị Ianta.
– Tình hình nước Pháp và Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ Hai  như thế nào?
Sau khi học sinh trả lời giáo viên đi đến khẳng định mục đích của kế hoach Nava với Pháp và Mĩ.
+ Pháp mong giành một thắng lợi quân sự để kết thúc chiến tranh, rút quân về nước.
+ Mĩ mong giành một thắng lợi quân sự để quốc tế hoá chiến tranh, có cớ nhảy vào Đông Dương thay chân Pháp.
Như vậy việc sử dụng câu hỏi nhận thức có vai trò quan trọng trong việc khắc sâu kiến thức cho học sinh , đưa người học vào tình huống có vấn đề buộc các em phải suy nghĩ để giải đáp từ đó phát triển các kỹ năng nhận thức của học sinh. 

Bài viết cùng chuyên mục