Fri, 04 / 2015 12:39 pm | helios

Thứ nhất: Lòng yêu nước, yêu quê hương, tự hào về những truyền thống vẻ vang của dân tộc. Từ tình yêu nước các thế hệ luôn có ý thức học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, sức khỏe để góp phần xây dựng đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc […]

Thứ nhất: Lòng yêu nước, yêu quê hương, tự hào về những truyền thống vẻ vang của dân tộc. Từ tình yêu nước các thế hệ luôn có ý thức học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, sức khỏe để góp phần xây dựng đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Thứ hai: Tinh thần đoàn kết với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, quyết tâm phấn đấu cho sự nghiệp đoàn kết các dân tộc như tinh thần hữu nghị, hợp tác, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát triển trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Đấu tranh chống lại mọi âm mưu nô dịch các dân tộc của các nước đế quốc nhằm duy trì một thế giới đa cực hòa bình, thịnh vượng và phát triển.
dong-phuc-hs
Thứ ba:Ýthức giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ những thành tựu văn hóa thế giới do con người sáng tạo ra.Tôn trọng quyền phát triểm của các dân tộc, chống lại sự phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa khủng bố cực đoan, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi… nhằm thực hiện 4 mục tiêu: Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
  Tất cả những biểu hiện trên đều góp phần vào việc giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức cho học sinh, giúp các em hình thành nhân cách sống của mình để trở thành một con người hoàn thiện trong xã hội hiện đại.
Thế hệ trẻ ngày nay sinh ra không phải chịu ảnh hưởng của chiến tranh, được sống trong cảnh đất nước thanh bình, các em chưa hiểu được thế nào là chiến tranh ? Chiến tranh gây ra hậu quả gì cho con người? Và để có được độc lập, tự do như ngày hôm nay thế hệ cha anh chúng ta đã phải tốn biết bao nhiêu xương máu? Chính vì thế, một bộ phận thanh thiếu niên ngày nay không chịu học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, chưa thấy trách nhiệm của mình đối với đất nước.

Bài viết cùng chuyên mục