Fri, 04 / 2015 12:25 pm | helios

Việc chuẩn bị tốt bài soạn là điều kiện đầu tiên đảm bảo cho hiệu quả của bài học.Qua nội dung bài mà xác định những kiến thức cơ bản,những ván đề quan trọng nhất.Các nhà nghiên cứu giáo dục đã xác định bài soạn là “Bản kế hoạch của một tiết lên lớp trong […]

Việc chuẩn bị tốt bài soạn là điều kiện đầu tiên đảm bảo cho hiệu quả của bài học.Qua nội dung bài mà xác định những kiến thức cơ bản,những ván đề quan trọng nhất.Các nhà nghiên cứu giáo dục đã xác định bài soạn là “Bản kế hoạch của một tiết lên lớp trong đó nêu rõ các bước chủ  yếu trong công việc giáo viên và học sinh ở trên lớp,đồng thời cũng nêu một cách vắn tắt nội dung và phương pháp của công việc đó nhằm đạt được mục đích cụ thể và rõ ràng mà người giáo viên xác định trước yêu cầu của chương trình học”

Để soạn tốt bài soạn giáo viên cần tiến hành tốt các công việc có tính nguyên tắc sau :

– Thứ nhất là cần phải xác định loại bài và vị trí bài trong quá trình để có nội dung và phương pháp dạy học phù hợp.Việc làm này cần tìm ra việc đóng ghóp cụ thể của bài học về các mặt truyền thụ “ kiến thức giáo dục và sự phát triển “ giúp các em hiểu được lịch sử một cách có hệ thống.
 
2013820155247
 
Ví dụ khi soạn bài dạy “ cách mạng tư sản Pháp ở lớp 10.Đây là loại bài cung cấp kiến thức,thông qua bài giảng này giúp cho học sinh hiểu được tính chất vĩ đại của cuộc cách mạng tư sản Pháp so với nhiều cuộc cách mạng tư sản khác như cách mạng tư sản Anh,Mĩ…Từ đó hiểu rõ hơn câu nói Lê Nin : tại sao gọi cách mạng tư sản Pháp là cuộc “ đại cách mạng”.
 
– Thứ hai là phải xác định rõ được mục đích của bài học.Ví dụ: Thông qua bài dạy “ Đảng cộng sản Việt Nam ra đời “ ở lớp 12 sẽ giúp học sinh hiểu được ý nghĩa to lớn của việc thành lập đảng.Thấy được vai trò to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với việc thành lập Đảng bà bồi dưỡng cho học sinh lòng tin về sự lãnh đạo của Đảng và bác Hồ với cách mạng Việt Nam.
 
– Phải xây dựng đề cương và viết bài soạn bài giảng: Nội dung bài soạn tránh lối dạy nhồi nét kiến thức.Một bài soạn tốt đầy đủ những yêu cầu sau:
 
+ Nó phản ánh được chương trình cơ bản vè SGK.
 
+ Thể hiện các điều kiện cụ thể của từng lớp,từng trường,từng vùng địa phương.
 
+ Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên lên lớp đạt hiệu quả cao
 
+ Tạo điều kiện cho học sinh lĩnh hội bài tốt nhất
 
  – Trong bài soạn phải dự kiến các phương pháp và biện pháp phù hợp với các loại đối tượng học sinh,đặt ra hệ thống câu hỏi chính xác liên tục kích thích học sinh tìm tòi,dự kiến và xác định các tình huống sẽ xảy ra trên lớp và biện pháp xử lí giải quyết.Mặt khác người giáo viên phải biết chuyển giao mội cách khéo léo hợp lí phần công việc của học sinh,tạo nên sự đồng bộ giữa việc dạy và học,giữa việc làm của thầy và hoạt động của trò trong cùng một tiết học.

Bài viết cùng chuyên mục