Fri, 04 / 2015 12:14 pm | helios

Trong môn học lịch sử thì chúng tao cần phải có những phương pháp để giảng dạy sao cho có hiệu quả và tạo được hứng thú học môn lịch sử cho học sinh. Dưới đây là một phương pháp mà các thầy cô nên áp dụng: Kết hợp khai thác các đơn vị kiến […]

Trong môn học lịch sử thì chúng tao cần phải có những phương pháp để giảng dạy sao cho có hiệu quả và tạo được hứng thú học môn lịch sử cho học sinh. Dưới đây là một phương pháp mà các thầy cô nên áp dụng:

Kết hợp khai thác các đơn vị kiến thức trong bài dạy với sử dụng tư tưởng đạo đức  Hồ Chí Minh làm tư liệu minh chứng

Ví dụ 1:
 
Giáo viên khai thác sự kiện ngày 6/1/1946: Bầu cử Quốc hội đầu tiện
Sử dụng tư liệu mục (I.1): Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân để minh chứng.
 
– Yêu cầu đạt được:
 
+ Học sinh nhận thức được đây là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc nhân dân ta được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Học sinh thấy được thắng lợi của Tổng tuyển cử bầu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã đập tan âm mưu chia rẽ, lật đổ và xâm lược của bọn đế quốc, tay sai. Góp phần nâng cao uy tín của nước Việt Nam DCCH trên trường quốc tế, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức làm chủ của mỗi người dân. Biểu lộ sức mạnh và ý chí sắt đá của khối đoàn kết toàn dân xung quanh Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm bảo vệ độc lập tự do của dân  tộc. Tạo cơ sở pháp lý vững chắc của một nhà nước cách mạng để thực hiện nhiệm vụ đối nội và đối ngoại trong tình hình mới đầy chông gai thử thách.
 
+ Đồng thời thấy được bản chất của các cuộc bầu cử ở nước ta là theo lối phổ thông đầu phiếu, mọi công dân bình đẳng có quyền ứng cử và bầu cử. 
 
1403364084thi10
 
Ví dụ 2:
Giáo viên khai thác sự kiện ký kết Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946.
 
Sử dụng tư liệu mục (I.6): Tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối ngoại giao hoà bình, giữ vững độc lập dân tộc để minh chứng.
 
– Yêu cầu đạt được:
 
+ Học sinh hiểu được việc Hồ Chí Minh chủ động ký với Pháp bản Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946, không phải là hành động đầu hàng mà chính là sự vận dụng sắc bén chủ nghĩa Mác – Lênin về sách lược “Hòa để tiến” trong cách mạng.
 
+ Ý nghĩa của việc kí kết Hiệp định Sơ bộ, ta đã đập tan âm mưu của Pháp trong việc câu kết với Trung Hoa dân quốc  để chống lại cách mạng nước ta. Không còn lý do ở lại 20 vạn quân Tưởng phải rút về nước, bọn tay sai mất chỗ dựa cũng phải chạy theo quân Trung Hoa dân quốc, ta đã tránh được một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù. Đồng thời, góp phần nâng cao uy tín của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà trên trường quốc tế, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân Pháp và thế giới đối với Việt Nam, thể hiện thiện chí hoà bình của nhân dân ta. Thể hiện sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn, sáng suốt của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa cứng rắn về nguyên tắc vừa mềm dẻo về sách lược, đã trèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vợt qua cơn hiểm nghèo. 
 
+ Bồi dưỡng học sinh niềm tin đối với lãnh tụ và niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Bài viết cùng chuyên mục