Fri, 04 / 2015 12:10 pm | helios

Ví dụ 1:  Trong khoá trình lịch sử lớp 12, ở bài 12, để làm sáng tỏ tội ác của Thực dân Pháp xâm lược cũng như nỗi thống khổ của nhân dân ta do chính sách bóc lột công nhân ở các đồn điền cao su, ta có thể đưa câu ca dao: “Cao […]

Ví dụ 1: 
Trong khoá trình lịch sử lớp 12, ở bài 12, để làm sáng tỏ tội ác của Thực dân Pháp xâm lược cũng như nỗi thống khổ của nhân dân ta do chính sách bóc lột công nhân ở các đồn điền cao su, ta có thể đưa câu ca dao:
“Cao su đi dễ, khó về
Khi đi trai tráng, khi về bủng beo”
                                                                       (Ca dao chống Pháp)
Ví dụ 2:  
Trong khoá trình lịch sử lớp 12, ở bài 14. Phong trào cách mạng 1930 – 1935. Mục II Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và Xô Viết Nghệ  Tĩnh.
Khi giới thiệu về phong trào ở Nghệ -Tĩnh giáo viên có thể đưa vào bài giảng đoạn trích  trong “Bài ca cách mạng” sau:
“Kìa Bến Thuỷ đứng đầu dậy trước
Nọ Thanh Chương tiếp bước, bước lên
Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên
Anh Sơn, Hà Tĩnh một phen dậy rồi….
Không có lẽ ta ngồi chịu chết
Phải cùng nhau kiên quyết một phen
Tổng này, xã nọ kết liên
Ta hò, ta hét, thét lên thử nào….”
                             (Bài ca cách mạng- Đặng Chính Kỷ))
637480
Thông qua đoạn trích này, giáo viên đã giúp cho học sinh mường tượng rõ nét về tinh thần đấu tranh bất khuất cùng với qui mô rộng lón của phong trào cách mạng Nghệ -Tĩnh  
Ví dụ 3:  
   Trong khoá trình lịch sử lớp 12, ở bài 16 Phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945 và cách mạng Tháng Tám 1945. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được thành lập.
Mục 4, phần II. Nguyễn Ái Quốc về nước lãnh đạo cách mạng, để khắc hoạ hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh và tình cảm của người khi trở về quê hương sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, có thể sử dụng đoạn thơ:
“Ôi sáng xuân nay, xuân bốn mốt
Sáng rừng Việt Bắc trắng hoa mơ
Người về. Im lặng. Con chim hót
Thánh thót bờ lau vui ngẩn ngơ”
                                                 (Tố Hữu)
Phần III: Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền
Khi nói về sự ra đời của chiến khu Việt Bắc 6/1945, giáo viên cần mở rộng nói thêm về 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh, có thể sử dụng đoạn thơ trong “Lịch sử nước ta”của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
                           Có mười chính sách bày ra
                           Một là ích nước, hai là lợi dân
                           Bao nhiêu thuế ruộng, thuế thân
                           Đều đem bỏ hết cho dân khỏi phiền
                           Hội hè, tín ngưỡng, báo chương
                           Họp hành, đi lại có quyền tự do
                           Nông dân có ruộng, có bò, 
                           Đủ ăn, đủ mặc, khỏi lo cơ hàn.
                           Công nhân làm lụng gian nan
                            Tiền lương phải đủ, mỗi ban tám giờ.
                          …..Thương nhân buôn bán nhỏ to
                            Môn bài thuế ấy bỏ cho phỉ nguyền
                           …Thanh niên có trường học nhiều
                           Chính phủ trợ cấp trò nghèo, bần nho
                            Đàn bà cũng được tự do
                            Bất phân nam nữ đều cho bình quyền”
                                 (Lịch sử nước ta – Hồ Chí Minh )
Đoạn trích nhằm khắc hoạ hình ảnh của chiến khu Việt Bắc- hình ảnh một nước Việt Nam độc lập thu nhỏ đầy tính ưu việt. 
Mục IV: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập. Nhân sự kiện Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, Nhà thỏ Tố Hữu viết:
 “ Hôm nay sáng mồng hai, tháng chín
Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình
Muôn triệu tim chờ chim cũng nín
Bỗng vang lên câu hát ân tình
Hồ chí minh! Hồ chí minh!
…Người đọc tuyên ngôn rồi chợt hỏi:
Đồng bào nghe tôi nói rõ không?
Ôi! Câu hỏi hơn một lời kêu gọi.
Rất đơn sơ mà ấm bao lòng
Cả muôn triệu một lời đáp : Có !
Như Trường Sơn say gió Biển Đông…”
Bài thơ này giúp học sinh dễ nắm không gian và thời gian Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, giáo dục cho học sinh tình cảm thân thương, gần gũi dành cho Hồ Chủ Tịch.

Bài viết cùng chuyên mục