Fri, 04 / 2015 12:03 pm | helios

Giáo dục Việt Nam được hình thành, tồn tại và phát triển song song cùng với sự tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay, trải qua các thời kỳ lịch sử, từ thời tiền sử cho đến thời độc lập hiện đại ngày nay. Trong quá trình phát […]

Giáo dục Việt Nam được hình thành, tồn tại và phát triển song song cùng với sự tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay, trải qua các thời kỳ lịch sử, từ thời tiền sử cho đến thời độc lập hiện đại ngày nay.

Trong quá trình phát triển đó giáo dục Việt Nam trải qua nhiều biến cố, song dưới sự lãnh đạo của Đảng mà giáo dục nước ta vẫn có những bước phát triển vượt bậc đáng tự hào. Trải qua ba lần cải cách, năm 1950 thay thế hệ thống giáo dục do thực dân pháp để lại bằng chế độ giáo dục dân chủ cộng hòa.

Năm 1956 giáo dục mang tính chất XHCN, mục đích là nhằm “ Đào tạo bồi dưỡng thế hệ thanh niên và thiếu niên trở thành những người phát triển về mọi mặt, những công dân tốt trung thành với tổ quốc, những người lao động tốt, cán bộ tốt của nước nhà có tài, có đức để phát triển chế độ dân chủ nhân dân tiến lên xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta”. 

Trường trung cấp y dược hà nội liên tục tuyển sinh các lớp trung cấp y học cổ truyền và trung cấp điều dưỡng năm 2016 đi học ngay vào buổi tối tại khu vực trung tâm quận Hà Đông –  Hà Nội

Năm 1979 cải cách giáo dục lần thứ ba tập trung xây dựng và phát triển nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam với ba mục tiêu lớn đó là: làm tốt việc chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ; thực hiện PCGD toàn dân: đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động có phẩm chất chính trị, có trình độ khoa học kỹ thuật phù hợp với sự phân công lao động.

học sinh

Đại hội lần thứ V Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ: “ Nhiệm vụ trong những năm tới  là triển khai cải cách giáo dục và phát triển sự nghiệp giáo dục một cách tích cực và vững chắc theo bước đi phù hợp với yêu cầu và khả năng của nền kinh tế quốc dân và phải ra sức nâng cao chất lượng giáo dục, coi trọng giáo dục cho học sinh phổ thông”.

Bài viết cùng chuyên mục