Daily Archives: 11:02 pm

LẤY MẪU DẦU

Ý nghĩa của việc lấy mẫu dầu: – Kết quả thí nghiệm dầu có chính xác hay không một phần phụ thuộc vào việc lấy mẫu. Nếu...